Nhật Ngữ A.C.C.

Bài 1 : Chữ viết trong tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật có 3 loại chữ viết là “Hiragana” “Katanaka” và “Kanji (chữ Hán)”. Hiragana và katakana là các chữ tượng âm. Còn chữ Kanji là chữ tượng hình, ngoài việc biểu thị âm, mỗi Kanji còn biểu thị nghĩa.

Chữ Katanaka được dùng để viết những chữ vây mượn từ tiếng nước ngoài.

Bạn download Bảng Hiragana và Katanaka từ dưới đây, rồi luyện tập nhé.

Hiragana
Bang Hiragana
Luện tập Hiragana

Katanaka
Bang Katakana
Luện tập Katakana

Âm ngắt
Âm ngắt thì biểu thị bằng “っ”(chữ “つ” nhỏ).

VD) ぶか(buka/cấp dưới) → ぶっか(bukka/vật giá) / おと(oto/âm thanh) → おっと(otto/chồng)
Luyện tập âm ngắtコメントはまだありません»

コメントはまだありません。

コメントする