Nhật Ngữ A.C.C.

Giới Thiệu Giáo Viên

Ishikawa Kentaro
1-2 Cái Quốc Toàn
2-1 2-2 2-3